Menu
Referat GF Støtteforeningen
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
kontakt
Find vej
støtteforening
Støtte - indmeld
Referater Støtteforening
kontingent
Referat af Støtteforeningen Tritons generalforsamling 28/01-08
Tilstede: Torben P, Carsten A, Martin N, Jes, Inga, John B, Poul E.
 
1.       John Bæksted valgtes til dirigent
 
2.       Poul Esbjerg valgtes til referent
 
3.       Torben Pedersen aflagde formandens beretning, hvorunder der rettedes en stor tak til alle dem, der har hjulpet til i årets løb. Formanden redegjorde for status på den påtænkte udvidelse af klubhuset med et større depotrum. Der afventes et oplæg, som kan bruges til tilbudsindhentning, tilladelser, låntagning m.v. Og naturligvis til klubbens medlemmer, som har den endelige afgørelse.
Forventning til prisen ligger ikke over 100.000, da der ikke er el og VVS installationer. Maling og tagdækning kan klares af klubbens medlemmer. Formanden beklagede sig over det svind, der er hen over året er i omsætningen. Der er ikke tale om tyveri, men snarere sjuskeri, samt et pænt svind af sodavandsflasker. Det medførte en diskussion om øl- og sodavandspriserne, som ikke har været reguleret i mange år.
Det blev vedtaget at ændre priserne pr. 1/2-08:
Alm øl: 12 kr
Sodavand: 12,50 + pant 1,50=14 kr
Guldøl: 15 kr
 
4.       Carsten Andreasen aflagde regnskabet, der viste et overskud på 3.360 kr. Kassereren beklagede at måtte realisere et tab i forbindelse med tvangsindløsning af Bank Trelleborg aktier på godt 15.000 kr. Han påpegede, at aktierne ikke var anskaffet i spekulationsøjemed, men blevet tilbudt til favørkurs i forventning om sikkert afkast. Selv om tabet først er sket i 2008 blev det fundet rigtigst at afskrive beløbet i 2007 regnskabet.
 
5.       Ingen indkomne forslag.
 
6.       Hele bestyrelsen blev genvalgt. Formand: Torben Pedersen. Kasserer: Carsten Andreasen. Medlemmer: Martin Nygård, Kenneth Rasmussen, Jes Rasmussen, Ulrik Stein.
 
7.       Intet blev drøftet under eventuelt.

Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33